Mukhlas Syarkun

Latar Belakang

Beliau dilahirkan pada 6 september 1966. Mula mendapat pendidikan antaranya di Madrasah Ibttidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Ma’had Qomaruddin Bunga Gresik dan Ma’had Raudhatut Tahlibin Semarang. Pada tahun 1988 beliau melanjutkan pengajian ke University (IAIN) Walisongo Semarang. Beliau juga pernah mengikuti program Master Syariah Universiti Malaya, Master Islamic Banking di University Islamic Science dan memperoleh Master dalam Hukum Bisnes dari Institut Business Law dan Managament pada tahun 1993. Latar kerjaya beliau ialah pernah menjadi Timbalan Mudir Ma’had Nurul Iman Selangor Malaysia pada 1994 – 1998, menjadi salah satu Ketua Pengurus Tkmir Masjid NU seluruh Indonesia pada 2005 – 2014 dan seterusnya menjadi Redaktur majalah Risalah Nahdhatul Ulama pada 2006 hingga kini. Merupakan salah salah seorang Ketua Jam’iyah Toriqoh Mu’tabaroh Indonesia JATMI (2017 – 2022). Beliau telah menghasilkan 30 judul buku tentang keagamaan, sosial dan politik.