Prof. Madya Dr. Hafizah Husain

Latar Belakang

Berkelulusan ijazah Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Teknologi Malaysia, MSc dalam bidang Mekatronik dari De Monfort University, UK dan BSc dalam Kejuruteraan Elektrik dari University of Hartfort, USA. Dr Hafizah Husain adalah seorang Profesor Madya di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia.