ISBN

n/a

Kod Buku

n/a

Tarikh Terbit

May, 2017

Jumlah Muka Surat

216

Sinopsis

Buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tingkatan Dua ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, mental, emosi, rohani dan intelek. 

Buku ini juga disertakan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), elemen Kemahiran Abad Ke-21, Elemen Merentas Kurikulum (EMK) di samping menekankan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) serta Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) yang berpusatkan murid dengan menekankan aspek inkuiri dan projek serta pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU). Selain itu, Quick Response Code (QR code) juga dimasukkan dalam buku teks ini bagi merangsang minat murid untuk mempraktikkan aktiviti dan meningkatkan keseronokan semasa proses PdP.

Terdapat lapan unit bagi Pendidikan Jasmani yang menekankan tiga domain utama, iaitu domain psikomotor, kognitif dan afektif. Komponen Pendidikan Jasmani memfokuskan kemahiran asas pergerakan tubuh badan (gimnastik asas dan pergerakan berirama), permainan (kategori serangan, jaring dan memadang), olahraga (lumba jalan kaki, lompat jauh dan merejam lembing), rekreasi dan kesenggangan serta kecergasan.

Bagi Pendidikan Kesihatan pula, terdapat tiga unit yang bertujuan meningkatkan literasi kesihatan murid bagi melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, mental, emosi, sosial dan rohani. Pendidikan Kesihatan meliputi kesihatan reproduktif dan sosial, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, penyakit, keselamatan, pemakanan dan pertolongan cemas.

Buku ini mengandungi ilustrasi, gambar, carta, peta minda dan jadual yang bertujuan menjelaskan lagi teks agar murid dapat memahami teks dengan lebih mudah dan berkesan. Maklumat tambahan turut diselitkan bagi menambah pengetahuan murid. Diharapkan buku ini mampu memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk membentuk jati diri dalam kalangan murid agar menjadi anggota masyarakat yang cergas, sejahtera, produktif dan memiliki semangat cinta akan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara.